Navigace

Obsah

Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je správce údajů povinen

všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným

a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

 

Základní pojmy

 • Osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.

 

 • Subjekt údajů

Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.

 

Agenda:

 1. Pracovník/zaměstnanec
 2. Partner
 3. Zástupce zapojené organizace
 4. Člen orgánu spolku (statutární zástupce)
 5. Dodavatel

 

Základní práva subjektů údajů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 

 • Správce údajů

Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.

 

MAS Labské skály, z.s.

IČ:

27010066

Sídlo:

Mírové nám. 280, Jílové 407 01

Kancelář:

Libouchec 233, 403 35

Centrální e-mail:

maslabskeskaly@gmail.com

ID datové schránky:

mnimapf

Zodpovědná osoba:

MAP Děčín

Hana Blažková

blazkova.masls@seznam.cz

 

MAP Ústí nad Labem

Jana Davidová

dyrsmidova.masls@seznam.cz

Zástupce zodpovědné osoby:

Petra Šofrová

sofrova.masls@seznam.cz

731 485 975

 

 • Zpracování údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.

 

Právní základ:

 1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů.
 2. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 3. Zpracování údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje.
 4. Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem oprávněné zájmu správce údajů.

 

 • Zpracovatel údajů

Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.

Poučení

 • Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
 • Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
 • Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 6 – Spisový, archivační a skartační řád.
 • Správce údajů se řídí platnou směrnicí č. 12 – o ochraně osobních údajů - PŘIPRAVUJE SE.