Navigace

Obsah

AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 

SCHVÁLENÝ FINÁLNÍ NÁVRH PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ do 20. 11. 2019

NÁVRH KE STAŽENÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZDE:

 

Připomínky je možné zasílat do středy 20. listopadu 2019 do 14:00 hod.
na adresu: blazkova.masls@seznam.cz
 

Cílem Strategického rámce je především zajistit následnou korekci akčního plánu a konkrétních aktivit, tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. Strategie slouží jako referenční rámec akčního plánu (vč. aktivit), jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, ale pouze jejich „rámec“.

Popis zpracování aktualizace Strategické části dokumentu MAP II: členům Realizačního týmu (dále jen „RT“) byl předložen dokument k prostudování a následnému připomínkování, hlavním úkolem členů RT bylo zaměřit se především na dílčí části Strategické části a to především na VIZI, PRIORITY a CÍLE. Připomínkování, komentáře a úpravy aktualizované strategické části MAP II probíhaly s termínem do 25. 9. 19 do 14:00 hod. Všechny připomínky a komentáře byly následně opět projednány a zapracovány do finální podoby. Cílem této revize a aktualizace bylo stanovit, zda se PRIORITY, CÍLE a VIZE shodují a odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám území a naplňují tak Strategii vzdělávání území SO ORP Děčín. Aktualizovaná a revidovaná verze strategické části byla následně poskytnuta k prostudování a připomínkování členům pracovních skupin (dále jen „PS) projektu MAP II a to na společném jednání členů PS, které se konalo dne 17. 10. 2019 na Magistrátu města Děčín. Předložené aktualizované dílčí části  SR byly členy PS následně schváleny:

AKTUALIZACE LOKÁLNÍ VIZE VZDĚLÁVÁNÍ:

Lokální vize vzdělávání je jedním z bodů strategického rámce MAP do roku 2023, jedná se o sdílenou představu všech aktérů v území ORP Děčín, která byla vytvořena na základě výstupů z jednání aktérů ve vzdělávání na území ORP (PS, setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení, individuálních jednání apod.) v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín (Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297) během první poloviny roku 2016. Členové RT a PS na základě  projednání výstupů analytické části MAP, rozhodli, že VIZI DO ROKU 2023 není nutné aktualizovat, VIZE JE STÁLE AKTUÁLNÍ A PLNĚ POKRÝVAJÍCÍ POTŘEBY A CHARAKTER REGIONU.

AKTUALIZACE A REVIZE PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP, JEJICH PRIORITIZACE:

PS byly seznámeny s NÁVRHEM AKTUALIZACE PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP (obsažen v aktualizované strategické části MAP), který zpracoval RT MAP na základě strategického rámce z minulého projektu, podkladů a výstupů z minulých jednání PS, s doplněním popisu priorit a popisu vazeb jednotlivých priorit na existující strategie. PS SOUHLASILY SE ZNĚNÍM DOPLNĚNÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTU A NA ZÁKLADĚ AKTUALIZOVANÉ ANALYTICKÉ ČÁSTI SE SHODLY, ŽE NENÍ NUTNÁ DALŠÍ AKTUALIZACE PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ.

AKTUALIZACE a REVIZE CÍLŮ K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM SR MAP:

PS byly seznámeny s SR MAP do roku 2023, který byl zpracován v předchozím projektu MAP, v návaznosti na výstupy analytické části MAP a doporučení RT MAP, byly provedeny úpravy cílů:

  • Cíl 1.1 – změna názvu cíle, doplnění popisu cíle.
  • Cíl 2.1 – změna názvu cíle pro lepší srozumitelnost významu cíle.
  • Aktualizovány vazby na povinná opatření.

Krom těchto změn byly v dokumentu provedeny další nevýznamné formální změny (např. slovosled) pro lepší srozumitelnost textu. Závěrem tohoto bodu se PS shodly, že nejsou nutné další aktualizace, jelikož stávající cíle plně pokrývají potřeby a hlavní problémy, které PS identifikovaly v přechozí fázi aktualizace dokumentu MAP.