Navigace

Obsah

ŘÍDICÍ VÝBOR

Řídicí výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Sestavení ŘV MAP proběhlo v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů v rámci předchozího projektu tak, aby byla zajištěna reprezentativnost všech klíčových aktérů, ovlivňujících vzdělávání v řešeném území. K členství do ŘV MAP byli relevantní aktéři v území osloveni prostřednictvím osobních setkání a mailové komunikace. Role ŘV MAP je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
ŘV MAP, byl ustaven a pracoval již v předchozím období projektu MAP I. Členové tohoto ŘV MAP deklarovali své rozhodnutí pokračovat ve své práci a činnosti. ŘV MAP II je pouze doplněn o nově požadované povinné zástupce dle Postupů MAP II.
ŘV MAP byl ustanoven na svém 1. jednání dne 2. 5. 2016. Aktualizace ŘV MAP proběhla v rámci úvodního jednání ŘV MAP II dne 24. 4. 2018.
Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem, jehož aktualizace proběhla na 1. jednání ŘV MAP II dne 24. 4. 2018.
Členství v ŘV MAP je čestné a dobrovolné. Členské složení ŘV MAP je možné v průběhu zpracovávání aktualizace MAP měnit či doplňovat na základě většinového usnesení ŘV MAP.
Řídící výbor MAP je složen z následujících zástupců:
zástupce RT MAP, zřizovatelů škol, vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol), učitelé, zástupci ze školních družin, školních klubů, zástupci ze ZUŠ, zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, zástupce KAP, zástupce aktivních rodičů, zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území, lokální konzultant ASZ - povinný partner pro územní obvody obcí ORP, zástupce ITI, zástupce MAS působících na území daného MAP, zástupce ORP, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP, zástupce mikroregionů na území MAP.

 

Složení řídícího výboru: 

Aktualizované složení ŘV_1_2021