Navigace

Obsah

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1. Akční plánování 

Akční plánování je stěžejní aktivitou projektu. Aktivita obsahuje vytěžení existujících strategií v území, zapracování výstupů z výzkumu (dotazníků) MŠMT, vlastní šetření - komunikace se školami, zřizovateli, organizacemi zájmového vzdělávání. Současně se bude realizovat podaktivita - rozvoj partnerství, dohoda o prioritách, budování znalostních kapacit.

 

Dílčím výstupem aktivity bude, na základě Dohody o prioritách, zpracovaný Strategický rámec MAP (dále jen "SR") do r. 2023, (do 6 měs. od začátku projektu). Cílem je nalezení shody na vizi rozvoje vzdělávání. SR bude schválen Řídícím výborem (dále jen "ŘV") a nejméně 70% zřizovatelů v území ORP.

 

SR bude dále rozpracováván do Akčního plánu, který bude obsahovat prioritní (povinná) opatření, dále doporučená, průřezová a volitelná opatření, která vzejdou z identifikovaných potřeb v území. Akční plán MAP bude obsahovat neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce.

 

Podaktivita - Dohoda o prioritách - výstupem této aktivity bude vymezení prioritních oblastí vzdělávání, vymezení doporučených průřezových a volitelných opatření MAP - tak jak se projeví jejich potřeba v území.

 

Podaktivita - Rozvoj partnerství - cílem aktivity je sestavení ŘV, posílení dosud existujících partnerství v území a jejich další rozvoj funkčních partnerských vazeb. Podaktivita bude realizována prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností.

 

Podkativita - Budování znalostních kapacit - bude realizována na základě potřeb, které budou v území definovány. Vzdělávací aktivity budou mít přímou vazbu na zpracování MAP. Hodnocení přínosu vzdělávacích aktivit bude realizováno v rámci aktivity evaluace.

 

Na realizaci této aktivity se bude podílet jak administrativní tým, tak odborný tým. Aktivita, včetně podaktivit bude realizována po celou dobu projektu v rámci určených časových úseků dle Harmonogramu.

 

2. Řízení MAP

Tato aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu a jejím cílem je vytvoření funkčního aparátu k jejímu naplňování a řízení MAP. Po celou dobu této aktivity bude vytvářena struktura partnerství, která bude završena podpisem Dohody o partnerství a spoluprací všemi zapojenými subjekty.

 

3. Řízení projektu

Tato klíčová aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu. Cílem této aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu.

Realizační tým bude odpovědný za provádění všech aktivit. Realizační tým je rozdělen na administrativní část RT a odbornou část RT.

 

4. Evaluace

V rámci projektu bude prováděna evaluace tímto způsobem:

 

Průběžná evaluace: t.j. vyhodnocení nastavení projektu v rámci organizace, vyhodnocení efektivity komunikace, vyhodnocení efektivity publicity, vyhodnocení plnění finančního plánu projektu, vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů. K vnitřní evaluaci bude vyhotovena evaluační zpráva, která bude předložena ke schválení Řídícímu výboru. Následně bude také předložena na vědomí Výkonnému výboru MAS Labské skály, vedení partnera Statutárního města Děčín a MAS Český sever. Zpráva z průběžné evaluace bude zpracována k 31.1.2017 (za první rok realizace projektu).

 

Závěrečná evaluace: bude vyhodnoceno naplnění monitorovacích indikátorů, celý průběh realizace projektu, naplnění finančního plánu, hodnocení dopadů a přínosů vzdělávání pro cílové skupiny, apod. Závěrečnou zprávu evaluace schvaluje Řídící výbor. Zpráva bude následně předložena na vědomí vedení MAS Labské skály, Statutárnímu Městu Děčín a MAS Český sever. Závěrečná evaluační zpráva bude zpracována k 31. 1. 2018.