Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem

MAP II ÚL

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/copy-vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-verze.htm

 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) jsou v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech. Projekt MAP II navazuje na projekt „MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“, který byl realizován v období 3/2016 - 2/2018. V projektu MAP I byla vytvořena platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit a aktualizovat nastavené cíle MAP I a postupně naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem.

Za území SO ORP Ústí nad Labem byl na základě dohody v území pověřen zpracováním a podáním žádosti a realizací projektu MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem, které je v projektu partnerem s finančním příspěvkem.

Žádost o podporu „MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem“ byla podána dne 14. 2. 2018 a je registrována pod číslem projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615. Fyzická realizace projektu je nastavena od: 1. 3. 2018 do 28. 2. 2022 (48 měsíců).

MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci se souvisejícími subjekty. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

PLAKÁT MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem.pdf (106.17 kB)

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna