Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Realizační tým

Realizační tým (RT MAP)

Sestavení a obsazení RT MAP předcházela jednání s hlavními aktéry ve vzdělávání. Cílem bylo vytvoření týmu, který s ohledem na specifika a velikost řešeného území zajistí kvalitní zpracování a aktualizaci MAP jak po stránce odborné, tak po stránce administrativní. RT MAP je složen z části administrativní a odborné a je odpovědný za realizaci všech aktivit v rámci projektu. RT MAP poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

V rámci řízení projektu jsou uskutečňovány porady RT MAP v intervalu 1 x měsíčně a dále dle potřeby. Z každé porady RT MAP je vyhotoven zápis, který je všem členům RT MAP rozeslán.

Činnost RT MAP koordinuje hlavní manažer projektu. Každý člen RT MAP má prostřednictvím pracovní náplně a případně přidělenými úkoly v zápisu z jednání jasně definovanou roli v týmu, pracovní činnosti a odpovědnosti. Za tyto činnosti zodpovídají členové RT MAP hlavnímu manažerovi projektu.

Administrativní tým:

Administrativní tým zodpovídá zejména za klíčovou aktivitu Řízení projektu:

 • soulad realizace projektu s výzvou;
 • soulad s žádostí a rozhodnutím ŘO;
 • administrativní podporu činnosti ŘV MP a PS MAP;
 • publicitu projektu a jeho zastupování navenek;
 • finanční řízení projektu;
 • podpora a řízení odborného týmu;
 • koordinace/administrativní zajištění projektových aktivit;
 • organizační a provozní stránku projektu;
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, partnerovi projektu, zapojeným organizacím, jednotlivým pracovníkům projektu, odborné i široké veřejnosti).

 

Odborný tým:

Odborný tým zodpovídá především za realizaci klíčové aktivity - Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring MAP a Implementace MAP:

 • věcné plnění aktivit projektu;
 • podporu činnosti ŘV MP a PS MAP (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.);
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (Komunikační plán);
 • monitorování průběhu realizace povinných aktivit – zprávy o realizaci projektu;
 • zpracování průběžných a závěrečné sebehodnotících zpráv, na jejich základě navrhování případné aktualizace dokumentace MAP;
 • zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP;
 • řídí chod Partnerství MAP, zajišťuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV MAP, PS MAP, apod.);
 • organizuje workshopy s rodiči, školami a zřizovateli, organizuje vzdělávání partnerů MAP;
 • organizuje a zajišťuje aktivity implementace MAP I;
 • zajišťuje facilitaci v území prostřednictvím facilitátora/mediátora, který bude podle potřeby řešen prostřednictvím externí služby,
 • podpora škol v plánování – z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do MAP bude v odborném týmu projektu začleněn určený pracovník, který bude zodpovědný především za realizaci povinné podaktivity 2.7.

Výčet činností RT MAP není úplný a jejich konkretizace je uvedena v Postupech MAP II a dále v popisu realizace jednotlivých podaktivit (viz Postupy MAP II).

ADMINISTRATIVNÍ TÝM

Administrativní tým

funkce

jméno a příjmení, organizace

Kontakt

hlavní manažer

Ing. Jana Davidová

MAS Labské skály, z. s.

davidova.masls@seznam.cz

+420 776 314 097

finanční manažer

Petra Šofrová

MAS Labské skály, z. s.

sofrova.masls@seznam.cz

+420 731 485 975

administrátor a asistent projektu

Andrea Svobodová, DiS.

MAS Labské skály, z. s.

svobodova.masls@seznam.cz

+420 606 056 566

administrátor projektu - město

Ing. Ivana Holinková

Statutární město Ústí nad Labem

ivana.holinkova@mag-ul.cz

+420 475 271 662

 

ODBRONÝ TÝM

Odborný tým

funkce

Jméno a příjmení, organizace

Kontakt

koordinátor projektu (rozvoj spolupráce a plánování – zpracovatel dokumentu)

Ing. Jana Davidová

MAS Labské skály, z. s.

davidova.masls@seznam.cz

+420 776 314 097

koordinátor aktivit projektu a implementace

Bc. Lucie Taifl

MAS Labské skály, z. s.

taifl.masls@seznam.cz

+420 728 324 890

koordinátor MAP pro oblast město

Ing. Martina Kopřivová

Statutární město Ústí nad Labem

kustkova.map2@gmail.com

+420 723 411 933

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna