Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Řídící výbor

Řídicí výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Sestavení ŘV MAP proběhlo v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů v rámci předchozího projektu tak, aby byla zajištěna reprezentativnost všech klíčových aktérů, ovlivňujících vzdělávání v řešeném území. K členství do ŘV MAP byli relevantní aktéři v území osloveni prostřednictvím osobních setkání a mailové komunikace. Role ŘV MAP je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
ŘV MAP, byl ustaven a pracoval již v předchozím období projektu MAP I. Členové tohoto ŘV MAP deklarovali své rozhodnutí pokračovat ve své práci a činnosti. ŘV MAP II je pouze doplněn o nově požadované povinné zástupce dle Postupů MAP II.
ŘV MAP byl ustanoven na svém 1. jednání dne 2. 5. 2016. Aktualizace ŘV MAP proběhla v rámci úvodního jednání ŘV MAP II dne 24. 4. 2018.
Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem, jehož aktualizace proběhla na 1. jednání ŘV MAP II dne 24. 4. 2018.
Členství v ŘV MAP je čestné a dobrovolné. Členské složení ŘV MAP je možné v průběhu zpracovávání aktualizace MAP měnit či doplňovat na základě většinového usnesení ŘV MAP.
Řídící výbor MAP je složen z následujících zástupců:
zástupce RT MAP, zřizovatelů škol, vedení škol (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol), učitelé, zástupci ze školních družin, školních klubů, zástupci ze ZUŠ, zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, zástupce KAP, zástupce aktivních rodičů, zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území, lokální konzultant ASZ - povinný partner pro územní obvody obcí ORP, zástupce ITI, zástupce MAS působících na území daného MAP, zástupce ORP, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP, zástupce mikroregionů na území MAP.

 

Složení řídícího výboru: 

Aktualizované složení ŘV_1_2022

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna