Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP ORP DĚČÍN

Logo MŠMT

Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV .

MAS LS     logo DC     MAS ČS
 

Prioritní osa: P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Investiční priorita: 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

 

Specifický cíl: 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání;

 

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín;

  • Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Labské skály, z.s.;

  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297. Žádost byla podán dne 17. 12. 2015;

  • Realizace projektu: 1.2.2016 – 31.1.2018 (celkem 24 měsíců);

  • Aktuální stav žádosti: realizace projektu (Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory)