Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU MAP ORP ÚSTÍ NAD LABEM

 

Logo MŠMT

Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV .

MAS Labské skály, z.s.

MAS LS
 

 ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem    

Logo města Ústí nad Labem

  

 

Prioritní osa: P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Investiční priorita: 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

 

Specifický cíl: 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání;

 

  • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem;

 

  • Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Labské skály, z.s.;

 

 

  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407. Žádost byla podán dne 5.2.2016;

 

  • Realizace projektu: 1.3.2016 – 28.2.2018 (celkem 24 měsíců);

 

  • Aktuální stav žádosti: Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.