Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS pro rovné příležitosti

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

PS pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST.

Před samotným sestavením PS bylo dne 10. 4. 2018 uspořádáno diskuzní tematické setkání s názvem "S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí"

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

vedoucí PS

Mgr. Hana Vlčková

Koordinátorka inkluze a speciální pedagog, Základní škola Děčín XXXII, Míru  152, p. o.

člen PS

Mgr. Alena Polášková

Pověřená k zastupování zástupcem zřizovatele Ladislavem Donátem, starostou obce Horní Habartice

Ředitelka Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín, p. o., č.p. 6, 405 02 Horní Habartice

člen PS

Mgr. Alena Tomášková

Pedagogický pracovník a bývalá ředitelka Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., p. o., Raisova 688/11, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

člen PS

Mgr. Kamila Kratochvílová

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o., Raisova 688/11, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

stálý host PS

Mgr. Mikuláš Tichý

Konzultant inkluzivního vzdělávání pro Most a Děčín, Regionální centrum západ, Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

stálý host PS

Mgr. Julie Žemlová

Metodička OP VVV, Agentura pro soc. začleňování, Regionální centrum Západ, Ústí nad Labem

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna